മസിനഗുഡിയിലെ ബൊക്കാപുരവും,മോയാർ ഡാമും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി സുന്ദരമായ ഒരു കാട്ടു യാത്ര.

Masinagudi Wild Adventure/Travel Guide
Masinagudi Wild Adventure/Travel Guide
Masinagudi Wild Adventure/Travel Guide
Masinagudi Wild Adventure/Travel Guide

Masinagudi Wild Adventure/Travel Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *